ďťż Všeobecné obchodní podmínky pro prodej náhradních dílů společnosti KAR-mobil s.r.o. | KAR group a.s. opravy servis nákladních vozidel autobusu navěsu automobilu
Logo společnostiMapa provozoven
KARgroup Image 2 KARgroup Image 3 KARgroup Image 4 KARgroup Image 5 KARgroup Image 6

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej náhradních dílů společnosti KAR-mobil s.r.o.

Čl. I. Prodávající

Obchodní jméno KAR-mobil s.r.o.
Sídlo Vítkovická 3257/7
  702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Zastoupená jednatelem Ing. Lubošem Cekrem
IČO 25352776
DIČ CZ25352776
Zápis u OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14699
telefon: +420 585 108 125 fax: +420 585 108 142  
www: www.kargroup.cz e-mail:  info@karmobil.cz

Čl. II. Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek KAR-mobil s.r.o. (dále i VOP) vydaných prodávajícím v souladu s ustanovením §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož i určení práv a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

2. VOP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále i RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3. VOP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále i KS), která může být uzavřená na dodávku zboží kupujícímu, je-li v takové KS na tyto VOP odkázáno. Zároveň podle těchto VOP probíhá i nákup za hotové nesmluvním zákazníkům.

4. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS, která má vždy přednost.

5. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP, RKS, příp. KS, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

Čl. III. Dodací podmínky – přechod nebezpečí škody na zboží

1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem, případně telefonicky apod. Za uzavření KS je považováno i písemné potvrzení objednávky prodávajícím, písemné potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží při osobním nákupu, nebo odeslání zboží externí přepravní službou nebo závozem prodávajícího apod.

2. Písemná forma objednávky je přitom zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.

3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.

4. Objednávka/zakázka by měly obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy.

5. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou písemnou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv písemné podobě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání, ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.

6. Místo dodání zboží specifikuje kupující svou objednávkou. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává prodávající zboží nakoupené kupujícím do jeho sídla nebo provozovny: externí přepravní službou, závozem v rámci své vlastní dopravy,  za expresní příplatek. Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.

7. Převezme-li kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s prodávajícím zboží přímo u smluvního partnera prodávajícího, je místem plnění sklad smluvního partnera prodávajícího. Zboží bude kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí ve skladu smluvního partnera prodávajícího.

8. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

9. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího, případně okamžikem, kdy kupující doručené zboží od dopravce odmítne převzít, nebo k předání zboží neposkytne potřebnou součinnost, nebo při nočním závozu uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.

10. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.

11. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců, případně vlastní dopravou prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady této přepravy, a to ve výši sjednaného přepravného, nebo v sazbě dle aktuálního ceníku přepravce.

12. Částky účtované za přepravu zboží a „kilometrovné“ jsou v prodejním dokladu uváděny jako „balné“.

 

Čl. IV. Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu ve výši odpovídající prodejní ceně zboží platné ke dni uskutečnění dodávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou KS zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. V případě nákupu běžně skladovaného zboží osobním nákupem, na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

4. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové, e-mailové objednávky apod. jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

5. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit: předem na základě zálohové faktury hotově / na dobírku / platební kartou. Platba převodním příkazem je možná pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou RKS. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti, jinak je prodávající oprávněn podmínit dodání zboží platbou předem, nebo nejpozději při dodání, nebo dodání zboží odmítnout. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro platbu  smluvní pokuty je penalizační faktura vystavená prodávajícím.

6. Prodávající je povinen vystavit na odebrané zboží daňový doklad s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost kupní ceny je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak.

7. Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných (doposud nesplatných) finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, pokud kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu, jinak je prodávající oprávněn dodání zboží odmítnout, nebo požadovat platbu předem nebo nejpozději při dodání zboží.

8. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti nebo předem. Tato skutečnost bude kupujícímu oznámena, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

9. Pokud bude kupující na základě veřejně přístupných registrů vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti nebo předem. Tato skutečnost bude kupujícímu oznámena po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 8 a 9. se vztahuje na všechny doposud nerealizované dodávky kupujícímu, tedy i na již potvrzené objednávky zboží jednotlivými písemnými KS.

 

Čl. V. Záruční a reklamační podmínky

1. V případě, že kupujícím je podnikatel a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, poskytne prodávající kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 12 měsíců od data jeho prodeje. Výjimkou je záruční doba na opravené díly na vozy tuzemských značek, kterou poskytuje prodávající v délce 6 měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně na základě požadavku kupujícího.

2. V případě, že kupujícím není podnikatel, nebo se koupě netýká podnikatelské činnosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu záruku v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího.

4. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

5. V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou vadou, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.

6. Kupující předává zboží do reklamace neprodleně po zjištění vady zboží prodávajícímu oproti písemnému reklamačnímu protokolu, a toto zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

7. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Kupující je na základě vyžádání prodávajícího povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno, nebo instalováno odborným servisem.

8. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li vada odstranitelná, nebo rozhodne-li tak prodávající, má kupující právo na výměnu zboží, nebo na vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného, resp. vyměněného zboží kupujícím.

9. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

 

Čl. VI. Vratné obaly

1. Prodávající dodá kupujícímu v případě zapůjčených vratných obalů návratku obalů, kterou kupující při převzetí dodávky zboží potvrdí. Kupující vrátí tyto obaly prodávajícímu na své náklady ve stanovené lhůtě, vyznačené na návratce a ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. Pokud zapůjčené vratné obaly nebudou vráceny ve stanovené lhůtě, prodávající je oprávněn tyto obaly fakturovat kupujícímu.

2. Vratné obaly, které bude prodávající fakturovat společně s dodávkou zboží, vrátí kupující taktéž ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení a zpětně je bude prodávajícímu fakturovat za stejnou cenu.

Prodávající je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení obalů platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím kupujícího a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.

 

Čl. VII. Další sjednané podmínky

1. Všechny dodávky zboží realizované jednotlivou Kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované zboží a jeho cenu, se budou řídit platnou RKS.

2. Jednotlivé písemné KS budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny podle vzájemného písemného oznámení.

3. Jakékoliv dodatky RKS musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stávají se její nedílnou součástí.

4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce, nebo není jinak postižen, nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6. Kupující nesmí bez předchozího písemného oznámení prodávajícímu přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9. Veškeré případné spory mezi KAR-mobil s.r.o. a klientem budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a občanského soudního řádu se KAR-mobil s.r.o. a klient dohodli, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů mezi nimi (půjde-li o vztah mezi podnikateli při výkonu podnikatelské činnosti) bude soud v místě sídla KAR-mobil s.r.o. Veškeré vztahy, které nejsou výslovně upraveny v KS a ani v těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Čl. VIII. Platnost všeobecných obchodních podmínek KAR-mobil s.r.o.

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2014 do vydání nových VOP. Aktuální VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, na adrese www.kargroup.cz

Tyto VOP byly KAR-mobil s.r.o.  vydány a nabyly účinnosti dne 1.ledna 2014

 


Ing.Luboš Cekr

Jednatel společnosti

Air Jordan 11 Retro "Spacejams" Size:11 NIKE MEN GS JORDAN RETRO 7 HARE BUGS BUNNY SHOE 304775 125 SZ 4Y 5Y 6.5Y 10.5 13cheap jordan shoes Nike Air Jordan Retro 11 72-10 Is Men's Size 10.5 Authentic Jordan11Nike Air Jordan 1 Retro High BHM (579591-010) Size 15 Nike Air Jordan XIII 13 Retro Black/Red-White Playoffs 414571-001 SZ 8http://www.fashionjordansoutlet.com Nike Men's Jordan Retro 9 "Charcoal" Sz. 11 302370-005Men's Jordan Future Black/White Size 11 Nike Air Jordan Spike Forty Spike Lee Dunk From Above Gold Leaf Mens 819952-706cheap jordan shoes for sale air Jordan 7 Hare Size 9.5AIR JORDAN Retro 1 HIGH LA Los Angeles White Size 8.5 Flight 23 LA 819012-130 DS NIKE AIR JORDAN HORIZON PREMIUM PSNY PUBLIC SCHOOL NEW YORK X BLACK MENS 10.5cheap jordans for sale Nike Air Jordan 17 Plus Retro Basketball Shoes Copper AJ17 with discolorationNike Air Jordan Gym Red 12 XII Retro Alternate White Cherry 130690-600 Size 8-13 AIR JORDAN 11 RETRO LOW CHERRY SIZE 9 WHITE RED NIKE 100% AUTHENTIC NIKE.COMcheap jordans for sale Nike Jordan Flight Origin 3 Black White Mens Basketball Shoes Air Max 820245-011Nike Air Jordan 2 Retro II Iron Purple Deadstock US Size 9 Vtg OG 1984 Nike AIR SHIP White Gray pre Jordan shoes original never retro'dcheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan Spike Forty Spike Lee Blue Mens Basketball Shoes 819952-107New Nike Air Jordan 4 Retro White Cement OG Men's Shoe size 8 Style 840606-192 Nike Jordan Horizon Red White Mens Basketball Air Jordan 13 AJ13 823581-601cheap jordans Nike Jordan Flight Flex Trainer 2 II Mens Cross Training Shoes Trainers Pick 1Nike Air Jordan IV 4 Retro Pure $ sz 12 white/metallic silver VNDS 2006 Nike Air Flight 89 Mens Retro Basketball Shoes Air Max Sneakers Jordan 4 Pick 1cheap jordan shoes for sale Jordan 8 Retro 305381 142 THREE PEAT White/Infrared 23-Concord Men's US SZ 9Jordan Retro 6 Champagne Size 10 Championship Pack Cigar Nike Air Jordan Retro VII 7 Barcelona Nights Black Infrared Size 9 Marvincheap jordans Nike Air Jordan Gold Moments Pack GMP VI VII 6 7 Size 8.5