ďťż Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací společnosti KAR-mobil s.r.o. | KAR group a.s. opravy servis nákladních vozidel autobusu navěsu automobilu
Logo společnostiMapa provozoven
KARgroup Image 2 KARgroup Image 3 KARgroup Image 4 KARgroup Image 5 KARgroup Image 6

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací společnosti KAR-mobil s.r.o.

I. Základní pojmy, úvodní podmínky a vymezení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“)
je úprava právních vztahů mezi společností KAR-mobil s.r.o., IČ: 25352776,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3257/7, PSČ 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 14699, (dále jen „KAR-mobil s.r.o.“), a všemi osobami,
které se společností KAR-mobil s.r.o. vstupují do smluvních vztahů, jejichž předmětem je provedení servisních prací na motorových a přípojných vozidlech a jejich oprav ze strany KAR-mobil s.r.o. (dále jen „klient“).

2. Tyto VOP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi KAR-mobil s.r.o. a klientem, jejichž předmětem je provedení servisních prací na motorových a přípojných vozidlech a jejich oprav ze strany KAR-mobil s.r.o. (dále jen „servisní práce“).

3. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody společnosti KAR-mobil s.r.o. a klienta, nestanoví-li tyto VOP, že postačí dohoda potvrzená elektronickou komunikací (zejména prostřednictvím elektronické pošty), příp. ústní.

4. Tyto VOP jsou uveřejněny v provozovnách KAR-mobil s.r.o. a na webových stránkách KAR-mobil s.r.o. www.kargroup.cz.

 

II. Servisní práce

1. Smlouva o dílo týkající se servisních prací (dále jen „smlouva o dílo“)
se uzavírá zpravidla na tiskopisu zakázkového formuláře KAR-mobil s.r.o.
(dále jen „zakázka“), který podle požadavků klienta vyplní pověřený zaměstnanec KAR-mobil s.r.o. Klient je povinen uvést rozsah požadovaných prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení a další údaje, pokud mohou být pro KAR-mobil s.r.o. v souvislosti se servisními pracemi relevantní. Smlouva o dílo může být uzavřena i ústně.

2. Klient je dále povinen pověřenému zaměstnanci KAR-mobil s.r.o. uvést pravdivé a platné údaje o své totožnosti, zejména správné jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, nebo správnou adresu obchodní firmy, sídlo (místo podnikání), identifikační číslo. Dále je klient povinen pověřenému zaměstnanci KAR-mobil s.r.o. uvést pravdivý a aktuální telefonický
a eventuálně i jiný kontakt.

3. Vyplněná a ze strany KAR-mobil s.r.o. podepsaná zakázka je návrhem smlouvy o dílo, kterou předkládá KAR-mobil s.r.o. klientovi.

4. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o dílo akceptuje klient. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem klienta. Smlouvou o dílo se zavazuje KAR-mobil s.r.o.
k provedení zakázky a klient se zavazuje zakázku převzít a zaplatit cenu zakázky.

5. KAR-mobil s.r.o. je oprávněna pověřit provedením servisních prací třetí osobu. KAR-mobil s.r.o. odpovídá klientovi za kvalitu a jakost takto provedených servisních prací jako by servisní práce provedla sama společnost KAR-mobil s.r.o.

6. Klient souhlasí s tím, že pracovní postup opravy nemusí odpovídat pracovním postupům doporučených výrobcem.

7. KAR-mobil s.r.o. je oprávněna provést s motorovým nebo přípojným vozidlem zkušební jízdu před započetím servisních prací zejména za účelem identifikace závady a před jeho předáním klientovi za účelem kontroly funkčnosti motorového nebo přípojného vozidla po provedených servisních pracích.

 

III. Cenové údaje servisních prací, rozšíření

1. Klient se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního ceníku zhotovitele, příp. dohodnutou ve Smlouvě o poskytování servisních služeb.  V případě sporu smluvních stran o výši dohodnuté ceny, nebo nebyla-li cena dohodnuta, uhradí klient vždy cenu stanovenou dle platných ceníků podle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Cena uvedená v zakázce je cena stanovená odhadem ve smyslu § 2612 občanského zákoníku, tedy jako cena orientační a předběžná s tím, že klient bere na vědomí, že skutečná cena za provedené servisní práce se od ceny uvedené v zakázce může lišit. Zjistí-li KAR-mobil s.r.o., že odhadovanou cenu bude třeba podstatně (nejméně o 10%) překročit, oznámí to klientovi s odůvodněným určením nové ceny. Oznámení bude učiněno na e-mailovou adresu klienta, postačí však i ústní, příp. telefonické, oznámení. Klient je oprávněn bez zbytečného odkladu po učinění oznámení zhotovitele o vyšší ceně od smlouvy odstoupit, jinak se má za to, že vyšší cenu akceptuje. V případě odstoupení od smlouvy je klient povinen uhradit společnosti KAR-mobil s.r.o. cenu provedených prací dle ceníku, vč. ceny prací spojených se zjištěním rozsahu vad a se zpětným uvedením předmětu díla do stavu způsobilého k převzetí klientem.

Není-li celková cena uvedena, neboť ji při převzetí zakázky nebylo možné stanovit, provede KAR-mobil s.r.o. nejprve zjištění rozsahu potřebných oprav a odhad ceny a s těmito seznámí klienta. Neoznámí-li klient bez zbytečného odkladu své námitky, má se za to, že s provedením opravy v rozsahu oznámeném společností KAR-mobil s.r.o. souhlasí. Odmítne-li klient provedení opravy, je povinen uhradit společnosti KAR-mobil s.r.o. cenu prací spojených se zjištěním rozsahu vad a se zpětným uvedením předmětu díla do stavu způsobilého k převzetí klientem, jakož i náklady případného výjezdu techniků, odtahu vozidla apod.

Doba mezi žádostí KAR-mobil s.r.o. o udělení souhlasu a udělením souhlasu ze strany klienta se nepočítá do doby, která je stanovena k provedení servisních prací.

2. Zjistí-li KAR-mobil s.r.o. v průběhu provádění servisních prací, že motorové nebo přípojné vozidlo má i jiné závady než ty, jejichž odstranění klient požadoval, upozorní KAR-mobil s.r.o. klienta neprodleně telefonicky
či elektronickou poštou na jejich existenci a dohodne s klientem další postup.

3. Rozsah opravy může být smluvními stranami změněn, upřesněn nebo rozšířen v návaznosti na zjištění přesného rozsahu vad, nebo při zjištění nových vad v průběhu provádění prací ústně, telefonicky, emailem, příp. rovněž konkludentně.

 

IV. Termín dokončení servisních prací

1. Předběžný termín dokončení servisních prací uvedený v zakázce podepsané klientem je stanoven jako orientační a předběžný, nedohodnou-li se smluvní strany v zakázce jinak. KAR-mobil s.r.o. je oprávněna termín dokončení servisních prací podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude
v průběhu servisních prací zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost servisních prací je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v zakázce při převzetí motorového nebo přípojného vozidla.

2. Pokud se rozšíří nebo změní rozsah servisních prací oproti rozsahu uvedenému v zakázce a následkem této skutečnosti není možné původní termín dokončení servisních prací dodržet, je KAR-mobil s.r.o. povinna sdělit klientovi nový termín dokončení, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy toto zjistí.

3. Dojde-li k prodloužení termínu dokončení servisních prací dle tohoto článku VOP, považuje se toto prodloužení za klientem odsouhlasené, ledaže klient uvede nejpozději do tří dnů písemné výhrady k tomuto prodloužení.

 

V. Předání a převzetí motorového vozidla

1. Předání a převzetí motorového vozidla se provádí v provozovně KAR-mobil s.r.o. v termínu stanoveném v zakázce nebo v oznámení KAR-mobil s.r.o.
o prodloužení servisních prací, není-li dohodnuto jinak. KAR-mobil s.r.o. má právo účtovat parkovné ve výši 300,00 Kč bez DPH za každý započatý den, kdy je klient v prodlení s převzetím motorového vozidla, a to od druhého dne následujícího po termínu uvedeného v zakázce nebo po oznámení o dokončení opravy

2. Dohodne-li se klient s KAR-mobil s.r.o. telefonicky nebo e-mailem
na převzetí motorového nebo přípojného vozidla ze strany KAR-mobil s.r.o. nebo předání vozidla zpět klientovi v jiném místě nežli v provozovně
KAR-mobil s.r.o., provádí se převzetí či předání vozidla na dohodnutém místě.

3. V případě převzetí motorového nebo přípojného vozidla v jiném místě nežli je provozovna KAR-mobil s.r.o., může KAR-mobil s.r.o. na místě převzetí odmítnout, a to zejména v případech, kdy:

a) KAR-mobil s.r.o. usoudí, že motorové nebo přípojné vozidlo není
v řádném stavu, který zaručuje nepoškození vozidla cestou z místa převzetí do provozovny KAR-mobil s.r.o.;

b) KAR-mobil s.r.o. usoudí, že motorové nebo přípojné vozidlo není
v souladu s veškerými požadavky právních předpisů České republiky kladenými na provoz vozidel na pozemních komunikacích (např. vozidlo nebude disponovat platným povinným ručením).

 

VI. Vyúčtování servisních prací

1. Ceny servisních prací účtuje KAR-mobil na základě ceníku servisních prací platnému ke dni uzavření smlouvy o dílo, který je zveřejněn v provozovně KAR-mobil s.r.o. Z těchto cen může KAR-mobil s.r.o. poskytnout slevy.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se v daňovém dokladu vykazují zvlášť.

3. Pokud je klientovi poskytnuto náhradní vozidlo, zavazuje se jej vrátit
v nepoškozeném stavu, čisté a uhradit půjčovné dle předem dohodnuté a oběma stranami odsouhlasené ceny.

VII. Platební podmínky

1. Cena servisních prací a případně půjčovného náhradního vozidla je splatná ihned při převzetí motorového nebo přípojného vozidla klientem, nestanoví-li daňový doklad vystavený KAR-mobil s.r.o. pozdější den splatnosti.

2. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Všechny platby v penězích probíhají v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje se zásadně uvádějí v této měně. V případě, že KAR-mobil s.r.o. využije svého oprávnění požadovat zálohu na poskytnutá plnění, doručí klientovi po obdržení zálohy odpovídající daňový doklad.

3. Peněžité platby jsou v případě bezhotovostních plateb splatné ve prospěch účtu KAR-mobil s.r.o. uvedeného v daňovém dokladu, resp. ve prospěch jiného účtu, který KAR-mobil s.r.o. písemně určí. Klient se zavazuje používat příslušný variabilní symbol, pokud je uveden na daňovém dokladu. Bankovní poplatky nese každý účastník na své straně sám.

4. V případě bezhotovostních plateb se za den zaplacení považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet KAR-mobil s.r.o. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek nebo ostatní svátek podle zákona č. 45/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.

5. KAR-mobil s.r.o. je oprávněna požadovat zaplacení přiměřené zálohy na servisní práce. Pokud klient na výzvu KAR-mobil s.r.o. takovou zálohu neposkytne a KAR-mobil s.r.o. již započala s provedením servisních prací,
je KAR-mobil s.r.o. oprávněna servisní práce přerušit. O dobu než dojde
k poskytnutí zálohy ve prospěch KAR-mobil s.r.o. se prodlužuje sjednaný termín dokončení servisních prací.

6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je klient povinen zaplatit KAR-mobil s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

VIII. Zadržovací právo

1. KAR-mobil s.r.o. je oprávněna zadržet vozidlo, na kterém jsou prováděny servisní práce, k zajištění své splatné pohledávky za klientem související
se servisními pracemi nebo půjčovným náhradního vozidla.

2. O zadržení motorového vozidla dle předchozího odstavce vyrozumí
KAR-mobil s.r.o. klienta bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky KAR-mobil s.r.o. anebo vydáním zadrženého vozidla klientovi oproti poskytnutí jistoty v podobě odsouhlasené KAR-mobil s.r.o.

 

IX. Záruka

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady provedených servisních prací.

2. KAR-mobil s.r.o. poskytuje na provedené servisní práce záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy České republiky a Reklamačním řádem KAR-mobil s.r.o.

3. Na běžné opotřebení a mechanické poškození se záruka nevztahuje. Stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu,
k němuž není výrobcem určeno nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.

4. Klient je povinen si motorové vozidlo při jeho převzetí řádně prohlédnout; zjištěné vady anebo poškození motorového vozidla je povinen klient písemně označit ihned při převzetí, jinak se má za to, že klient převzal od KAR-mobil s.r.o. vozidlo bez vad anebo poškození. Nevytkne-li klient při převzetí motorového vozidla jeho vady anebo poškození dle předchozího odstavce, nevznikají klientovi nároky z uplatněných vad anebo poškození vozidla.

5. V případě vad anebo poškození, které nebylo možné zjistit při řádně provedené prohlídce vozidla při jeho převzetí klientem, musí vady anebo poškození klient písemně oznámit KAR-mobil s.r.o. neprodleně po jejich zjištění. Reklamované vady anebo poškození musí být přesně a nezaměnitelně
v reklamaci specifikovány.

6. KAR-mobil s.r.o. důvodně reklamovanou vadu anebo poškození podléhající záruce odstraní. V naléhavých případech může být odstranění vady anebo poškození provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se reklamovaná vada anebo poškození týká za předpokladu, že klient předem písemně požádá KAR-mobil s.r.o.
o možnost provedení opravy touto jinou odbornou osobou a KAR-mobil s.r.o. tuto osobou dopředu schválí. KAR-mobil s.r.o. nese náklady na práci a materiál nezbytný k provedení opravy důvodně reklamované vady anebo poškození.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu anebo poškození odstranit, může klient požadovat slevu z ceny servisních prací.

8. Na opravy provedené dle požadavku klienta pouze provizorně „na dobu dočasnou“ nebo přes upozornění KAR-mobil s.r.o. na nevhodnost požadavku klienta se záruka nevztahuje a klient nese riziko veškeré škody.

9. Záruku dále nelze uplatnit v následujících případech:

a) při provádění servisních prací byly použity dle požadavku klienta jiné, jím opatřené, náhradní díly, provozní hmoty, mazadla a spotřební materiál;

b) vozidlo nebylo KAR-mobil s.r.o. předáno současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad

c) KAR-mobil s.r.o. neudělil předchozí souhlas k odstranění reklamované vady anebo poškození jinou odbornou osobou;

d) reklamované vady anebo poškození a/nebo díly byly jinou osobou nebo klientem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se
o případ popsaný v odst. 6. tohoto článku;

e)  závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u KAR-mobil s.r.o.

 

X. Odpovědnost za škodu

1. KAR-mobil s.r.o. odpovídá za škody vzniklé během zkušebních jízd. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo klient nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na klienta.

2. Za škodu na věcech nacházejících se na/v motorovém vozidle, a které nejsou součástí povinné výbavy motorového vozidla, odpovídá KAR-mobil s.r.o. pouze v případech, kdy byly tyto věci výslovně uvedeny v zakázce.

 

XI. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly použité při provádění servisních prací zůstávají
ve vlastnictví KAR-mobil s.r.o. až do okamžiku úplného zaplacení.

2. Díly, které byly v důsledku servisních prací nahrazeny díly novými, přecházejí do vlastnictví KAR-mobil s.r.o. okamžikem jejich vymontování
z motorového vozidla, nebylo-li sjednáno jinak.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory mezi KAR-mobil s.r.o. a klientem související se servisními pracemi budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, tímto KAR-mobil s.r.o. a klient akceptují, že místně příslušným soudem bude soud v místě sídla KAR-mobil s.r.o.

2. Odchylná ujednání obsažená v zakázce potvrzené ze strany KAR-mobil s.r.o. a klienta mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

3. Veškeré vztahy, které nejsou výslovně upraveny v zakázce a ani v těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

4. Smluvní strany si vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věcech servisních prací prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na své elektronické kontakty (zpravidla
na adresy elektronické pošty).

5. Smluvní strany se přijetím těchto VOP podle ustanovení § 630 OZ dohodly na prodloužení obecné promlčecí doby pro peněžité pohledávky,
které vzniknou kterékoliv smluvní straně v souvislosti se servisními pracemi, na dobu pěti let.

6. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi KAR-mobil s.r.o. a klientem nebo
v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno
za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.

7. Stane-li se některé ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi KAR-mobil s.r.o. a klientem či VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP, pokud z povahy smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy či VOP, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým,
se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádá změnu smlouvy či VOP, smluvní strany se zavazují smlouvu či VOP uvést do souladu se změněnými právními předpisy,
a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.

8. Tyto VOP byly KAR-mobil s.r.o. vydány a nabyly účinnosti dne 25. listopadu 2015.Jednatel společnosti
Ing. Luboš Cekr

Air Jordan 11 Retro "Spacejams" Size:11 NIKE MEN GS JORDAN RETRO 7 HARE BUGS BUNNY SHOE 304775 125 SZ 4Y 5Y 6.5Y 10.5 13cheap jordan shoes Nike Air Jordan Retro 11 72-10 Is Men's Size 10.5 Authentic Jordan11Nike Air Jordan 1 Retro High BHM (579591-010) Size 15 Nike Air Jordan XIII 13 Retro Black/Red-White Playoffs 414571-001 SZ 8http://www.fashionjordansoutlet.com Nike Men's Jordan Retro 9 "Charcoal" Sz. 11 302370-005Men's Jordan Future Black/White Size 11 Nike Air Jordan Spike Forty Spike Lee Dunk From Above Gold Leaf Mens 819952-706cheap jordan shoes for sale air Jordan 7 Hare Size 9.5AIR JORDAN Retro 1 HIGH LA Los Angeles White Size 8.5 Flight 23 LA 819012-130 DS NIKE AIR JORDAN HORIZON PREMIUM PSNY PUBLIC SCHOOL NEW YORK X BLACK MENS 10.5cheap jordans for sale Nike Air Jordan 17 Plus Retro Basketball Shoes Copper AJ17 with discolorationNike Air Jordan Gym Red 12 XII Retro Alternate White Cherry 130690-600 Size 8-13 AIR JORDAN 11 RETRO LOW CHERRY SIZE 9 WHITE RED NIKE 100% AUTHENTIC NIKE.COMcheap jordans for sale Nike Jordan Flight Origin 3 Black White Mens Basketball Shoes Air Max 820245-011Nike Air Jordan 2 Retro II Iron Purple Deadstock US Size 9 Vtg OG 1984 Nike AIR SHIP White Gray pre Jordan shoes original never retro'dcheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan Spike Forty Spike Lee Blue Mens Basketball Shoes 819952-107New Nike Air Jordan 4 Retro White Cement OG Men's Shoe size 8 Style 840606-192 Nike Jordan Horizon Red White Mens Basketball Air Jordan 13 AJ13 823581-601cheap jordans Nike Jordan Flight Flex Trainer 2 II Mens Cross Training Shoes Trainers Pick 1Nike Air Jordan IV 4 Retro Pure $ sz 12 white/metallic silver VNDS 2006 Nike Air Flight 89 Mens Retro Basketball Shoes Air Max Sneakers Jordan 4 Pick 1cheap jordan shoes for sale Jordan 8 Retro 305381 142 THREE PEAT White/Infrared 23-Concord Men's US SZ 9Jordan Retro 6 Champagne Size 10 Championship Pack Cigar Nike Air Jordan Retro VII 7 Barcelona Nights Black Infrared Size 9 Marvincheap jordans Nike Air Jordan Gold Moments Pack GMP VI VII 6 7 Size 8.5